فرم استخدام

اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی: *   کد ملی: *  
ش شناسنامه: *   نام پدر: *  
محل صدور: *   شغل پدر:
تاريخ تولد: * تابعيت:
محل تولد: دين:
مذهب: جنسيت:
وضعيت تأهل: تصوير فردی:

توجه: تنها تصاوير با فرمت jpg. يا png. يا gif. و حجم فايل ارسالی نهايتا 500کيلوبايت

اطلاعات تماس
نشانی کامل: *  
کد پستی: تلفن منزل: *  
تلفن همراه: *   تلفن محل کار:
تلفن ضروری: پست الکترونيک:

وضعيت مسکن
وضعيت:
مبلغ اجاره: هزار تومان

سوابق تحصيلی
مقطع تحصیلینام رشتهگرایشمدت ازمدت تانوع دانشگاهنام دانشگاهمعدل 
حذف
         

سوابق شغلی
نوع فعالیتنام شرکتمحل شرکتسمتمدت همکاری ازمدت همکاری تادلیل خاتمه همکاریحقوق دریافتیتلفن تماس 
حذف
          

ميزان تسلط به کامپيوتر
نوع نرم افزارنام نرم افزارمیزان تسلط 
حذف
    

تسلط به زبانهای خارجی
نام زبان خارجیمکالمهترجمهخواندن و نوشتن 
حذف
     

دوره های آموزشی
عنوان دورهنام موسسه آموزشیآدرس موسسه آموزشیمدت آموزشاخذ گواهینامهسایر توضیحات 
حذف
       

ساير اطلاعات
از چه طريقی با شرکت داراپلاست آشنا و تقاضای استخدام نموديد: *
سوابق تحقيقاتی و پژوهشی:
مشخصات: *
 
نسبت: *
 
توانمندی خاص شما:
تاريخ اعلام آمادگی بکار در شرکت:    
نوع ساعت کاری:
حقوق مورد نظر شما: *  
توضيح:
ساير توضيحاتی که در استخدام شما مؤثر است،ذکر شود:

مشخصات 3نفر که شما را بخوبی بشناسند در زير قيد کنيد
نام و نام خانوادگی شغل نسبت نشانی تلفن